Käyttöehdot

1 RAUTAKAUPPIAS.FI -PALVELUN KÄYTTÖEHTOJEN HYVÄKSYMINEN JA MUUTOKSET

Tämän Palvelun käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja.

Palvelun käyttö ei edellytä rekisteröitymistä. Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja sitoutuu kaikessa noudattamaan näitä Käyttöehtoja. Mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja, sinun ei tule käyttää palvelua.

Rautakauppias.fi -palvelulla on oikeus yksipuolisesti muuttaa Käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksesta Internet-sivustollaan. Merkittävät muutokset Käyttöehdoissa tullaan ilmoittamaan Käyttäjän Palveluun tallennettuihin yhteystietoihin.

2 MÄÄRITELMÄT

“Rautakauppias” tarkoittaa Provenue Oy:tä.

“Tuotteet” tarkoittaa tarjouspyynnön kohdetta, joka on kuvattu Tarjouspyynnössä.

”Käyttäjä” tarkoittaa henkilöä tai yritystä, joka käyttää Palvelua.

“Käyttöehdot” tarkoittaa näitä käyttöehtoja.

”Palvelulla” tarkoitetaan Rautakauppias.fi -sivustoa, jonka kautta Tarjouspyynnöt lähetetään sopiviksi katsotuille tuotteiden tarjoajille.

“Tarjouspyyntö” tarkoittaa Käyttäjän jättämää tarjouspyyntöä, joka välitetään Palvelun sopiviksi katsoville tuotteiden tarjoajille. Tarjouspyyntö sisältää Käyttäjän tietoja, jotka luovutetaan eteenpäin tuotteiden tarjoajille.

”Tarjous” tarkoittaa Käyttäjän sähköpostiinsa saamia tarjouksia Tarjouspyynnössä esitetyistä tuotteista.

”Tarjoajalla” tarkoitetaan tahoja, joille Palvelu välittää tarjouspyynnöt. Tarjoajia ovat esim. rautakaupat.

3 TIETOSUOJA

Jättäessään tarjouspyynnön, Käyttäjän on annettava kaikki pakolliseksi merkityt tiedot. Tarjouspyynnön jättäminen edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta. Palveluntarjoajalla on oikeus syytä ilmoittamatta päättää, hyväksyykö se Tarjouspyynnön välitettäväksi. Käyttäjäoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä voi luovuttaa edelleen.

Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Mikäli Käyttäjän tiedoissa tapahtuu muutoksia, on Käyttäjän ilmoitettava tietojen muutoksista viivytyksettä Palveluntarjoajalle. Palvelu toimii verkkopalveluna, jonka kautta henkilöiden ja yritysten tarjouspyynnöt yhteystietoineen välitetään eteenpäin tuotteiden tarjoajille. Käyttäjällä on oikeus olla valitsematta yhtäkään tarjouksista. Tarjouspyynnön tiedot välitetään Palvelun kautta sellaisenaan Tarjoajille, jolloin Tarjoaja saa tietoonsa myös Käyttäjän Tarjouspyyntöön kirjoittamansa Käyttäjän yhteystiedot.

Rautakauppias.fi toimii ainoastaan Palvelun tuottajana eikä Palvelusta missään tilanteessa tule osapuolta Käyttäjän ja Tarjoajan välille mahdollisesti syntyvään sopimukseen. Palvelu ei ole vastuussa Tarjoajan Käyttäjälle tarjoamista tuotteista tai palveluista tai sitoumuksista taikka niiden pätevyydestä. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta etsiä korvaavaa tuotetta tai korvata sopimusrikkomuksesta aiheutuvaa vahinkoa tai haittaa. Palveluntarjoaja ei vastaa Tarjoajan tarjouksen tietojen oikeellisuudesta tai ajantasaisuudesta.

Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtojen ja muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti.

4 PALVELUN HINNAT

Tarjouspyynnön lähettäminen palvelun kautta on aina ilmaista. Myös Tarjouspyynnön vastaanottaminen Palvelusta on ilmaista. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa palveluiden hintoja ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Mahdolliset hinnoittelun muutokset eivät koske muutoshetkellä jo tehtyä Palvelun käyttöä. Voimassa oleva hinnoittelu on aina nähtävissä Palveluntarjoajan internet-sivuilla.

5 TARJOUKSET KÄYTTÄJILLE

Tarjouksen lähettäminen ei edellytä Palveluun rekisteröitymistä, vaan Tarjoaja voi lähettää Tarjouksensa suoraan käyttäjälle.

Jokainen Tarjous tulee sisältää kokonaishinnan, jonka Tarjoaja todellisuudessa aikoo veloittaa Tarjouspyynnön toteuttamisesta. Tarjoukset tulee aina ilmoittaa kokonaishintana sisältäen arvonlisäveron sekä muut mahdolliset verot.

Tarjouksen hyväksyminen

Käyttäjä on vastuussa arvioida saamansa Tarjoukset ennen kuin hyväksyy Tarjouksen. Käyttäjän yhteystiedot välitetään Tarjoajalle Tarjouspyynnön yhteydessä. Käyttäjä ei ole velvollinen hyväksymään yhtään Tarjousta. Kun Käyttäjä on hyväksynyt Tarjouksen, Käyttäjä ja Tarjoaja voivat solmia sopimuksen. Rautakauppias ei toimi sopimusosapuolena, eikä vastaa Palvelun kautta ilmoitetun tarjouspyynnön toteuttamisesta. Rautakauppiaasta ei tule osapuolta Käyttäjän ja Tarjoajan välille.

6 HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ

Rautakauppias käsittelee henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Käyttäjän yhteystiedot välitetään Tarjouspyyntöön potentiaalisesti vastaaville tarjoajille, mutta muutoin Rautakauppias ei luovuta Käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.

 

7 IMMATERIAALIOIKEUDET

Rautakauppias pidättää kaikki oikeudet rautakauppias.fi -verkkosivustoon ja sen sisältöön. Palvelun tarjoajalla on oikeus muuttaa rautakauppias.fi -verkkosivustonsisältöä tai käyttöehtoja milloin tahansa. Rautakauppias.fi -sivustolla julkaistua tekstiä saa käyttää journalistisiin tarkoituksiin, sillä ehdolla, että lähde mainitaan mahdollisissa verkkosivuston teksti siteerauksissa.

8 VASTUUNRAJOITUKSET

Rautakauppias ei vastaa mahdollisista käyttökatkoista, tietoliikennehäiriöistä ja niihin liittyvistä mahdollisista tietojen katoamisista. Palveluntarjoaja pyrkii viestimään mahdollisista edellä mainituista häiriöistä mahdollisimman nopeasti. Palveluntarjoaja ei voi taata lähetettyjen Tarjouspyyntöjen ja Käyttäjän vastaanottamien Tarjousten tietoturvaa.

Rautakauppias  ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien muun muassa liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat Palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä Käyttöehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Palveluntarjoajalle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Kaikki reklamaatiot ja vaateet Palvelun kautta tehtyyn sopimukseen tulee esittää osapuolelle, jonka kanssa Käyttäjä on tehnyt sopimuksen.  Palveluntarjoaja ei myöskään ole vastuussa mistään Palvelun sisältämien tietojen virheistä, puutteista tai viivästymisistä.

9 SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Kaikki riitaisuudet tämän palvelun käytöstä ja näihin Käyttöehtoihin liittyen ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Kuluttajakäyttäjä voi pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, suosittelemme kuluttajaa olemaan yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Tietosuojaseloste

Provenue
Oy:n rautakauppias.fi -verkkosivuihin ja kilpailutustoimintaan liittyvä asiakkaiden ja
yritysasiakkaiden edustajien henkilötietojen käsittelyä koskeva
tietosuoja-asetuksen artiklojen 13 ja 14 mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Provenue Oy
Y-tunnus: 2355617-5
Haukisenkatu 10, 33820 Tampere

2. Yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjän tietosuoja-asioita hoitava yhteyshenkilö:

Seppo Pylvänäinen
Toimitusjohtaja
Provenue Oy

info@rautakauppias.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus

 

Kerättäviä
henkilötietoja käytetään:

Asiakkaan tunnistautumiseen, tarjouspyyntöjen välittämiseen, asiakassuhteen ylläpitoon
sekä kehittämiseen.

 

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

 

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa
tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Yrityksen/henkilön nimi, Y-Tunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero. 

7. Tietojen säilytysaika

 

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa 

kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, 

joihin henkilötiedot on kerätty. Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan viiden 

vuoden välein ja joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan 

rekisteristä seitsemän vuotta sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde 

rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet 

on suoritettu loppuun. Esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään kuusi vuotta tilikauden 

päättymisestä. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti 

sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset 

kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, 

virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

 

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim.
ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän
tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa
internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät,
helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan
yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme
jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien
tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota
asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja
tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat
eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien
kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin

ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

11. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset

tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla
henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

13. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

 1. oikeus
  saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia
  henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä
  henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä
  seuraavat tiedot: (i) käsittelyn tarkoitukset; (ii) kyseessä olevat
  henkilötietoryhmät; (iii) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille
  henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; (iv)
  mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos
  se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit; (v) rekisteröidyn
  oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen
  oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn
  rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; (vi) oikeus tehdä valitus
  valvontaviranomaiselle; (vii) jos henkilötietoja ei kerätä
  rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot
  (GDPR 15 art.). Nämä kuvatut perustiedot (i)–(vii) annetaan
  rekisteröidylle henkilölle tällä lomakkeella;
 2. oikeus
  peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen
  perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
  (GDPR 7 art.);
 3. oikeus
  vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä
  rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus
  saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla
  lisäselvitys ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin
  (GDPR 16 art.);
 4. oikeus
  saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot
  ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että (i) henkilötietoja ei enää
  tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten
  niitä muutoin käsiteltiin; (ii) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon
  käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
  (iii) rekisteröity vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen
  tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa
  perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä
  suoramarkkinointitarkoituksia varten; (iv) henkilötietoja on käsitelty
  lainvastaisesti; tai (v) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen
  tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan
  lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (GDPR 17 art.);
 5. oikeus
  siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos (i) rekisteröity
  kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä
  rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden
  paikkansapitävyyden; (ii) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity
  vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön
  rajoittamista; (iii) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä
  henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee
  niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
  puolustamiseksi; tai (iv) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen
  käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä
  perusteella odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö
  rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet (GDPR 18
  art.);
 6. oikeus
  saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut
  rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti
  luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle
  rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot
  on toimitettu, jos käsittely perustuu asetuksen tarkoittamaan
  suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti (GDPR 20 art.);
 7. oikeus
  tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä
  koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä
  tietosuoja-asetusta (GDPR 77 art.).

 

Rekisteröidyn oikeuksien
toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kohdassa 1 mainitulle
rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.